Terminarz spotkań z rodzicami

20 września– zebranie:

godz. 17.00 – klasy I-III

godz. 18.00 – klasy IV-VIII i gimnazjum

8 listopada– konsultacje

godz. 17.00 – klasy I-III

godz. 18.00 – klasy IV-VIII i gimnazjum

6 grudnia– zebranie, poinformowanie o proponowanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

31 stycznia– wywiadówka śródroczna

7 marca– konsultacje

9 maja– zebranie, poinformowanie o proponowanych końcowych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania