Szkolny program profilaktyki Zespołu Szkół

SZKOLNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. 7 PSK WLKP. W BIEDRUSKU

 

Adresatami Szkolnego Programu Profilaktyki są:

 • uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
 • Rodzice
 • Rada Pedagogiczna

 

I  Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki

W okresie zagrożeń bezpieczeństwa życia i zdrowia człowieka, ważnym zadaniem szkoły jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie działań przeciwdziałających współczesnym zagrożeniom oraz kształtowanie czynnej postawy wobec własnego losu (w szczególności u dzieci, u których należy uwzględnić indywidualną sytuację), planowania i podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju i zdrowia oraz bezpieczeństwa.

Na podstawie oceny potrzeb i zasobów naszej szkoły skonstruowano Szkolny Program Profilaktyki. Program dotyczy następujących obszarów:

 1. kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich – wychowanie do wartości
 2. wychowanie dzieci i młodzieży w poszanowaniu praw człowieka – kształtowanie postaw
 3. wspieranie rozwoju dziecka młodszego na wszystkich etapach edukacyjnych
 4. promowanie zdrowego stylu życia
 5. zapobiegania niepowodzeniom szkolnym, poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na realizację obowiązku szkolnego
 6. przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem SPE
 7. działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w szkole
 8. zapobiegania zachowaniom ryzykownym
 9. wzmocnienia roli Rodziców w procesie wychowawczym i procesie funkcjonowania szkoły
 10. zapewnienia stałej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, w tym także uczniów z niepełnosprawnością
 11. funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym
 12. organizowanie pracy świetlicy szkolnej i biblioteki, sprawowania w niej opieki, wychowania i edukacji – upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji informatycznych

II   Cele Szkolnego Programu Profilaktyki

Celem Szkolnego Programu Profilaktyki w Zespole Szkół w Biedrusku jest:

 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się i porozumiewania się w różnych sytuacjach – kształtowanie postaw
 • przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole
 • poszerzanie wiedzy uczniów na temat szkodliwego wpływu używek na organizm człowieka
 • konieczność troski o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych
 • przeciwdziałanie i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym szczególności uczniów ze SPE
 • zapewnienie wszechstronnej pomocy i opieki dzieciom objętym obowiązkiem szkolnym
 • kształtowanie postaw obywatelskich, uczenie szacunku wobec drugiego człowieka – wychowanie do wartości
 • współpraca z instytucjami pozaszkolnymi podczas realizacji założeń programu profilaktyki
 • uwrażliwienie na potrzeby innych, zwłaszcza uczniów ze SPE i tych, którzy wymagają pomocy i wsparcia ze względu na indywidualną sytuację.

III    Formy i metody realizacji szkolnego programu profilaktyki

Realizacja programu odbywać się będzie w ciągu całego cyklu kształcenia od klasy „I” Szkoły Podstawowej do III klasy Gimnazjum w oparciu o formy pracy grupowej.  W realizacji programu wykorzystane zostaną następujące strategie:

 1. strategia informacyjnadostarczająca wiedzy na temat właściwych postaw zdrowego stylu życia oraz skutków zachowań ryzykownych oraz praw dziecka i praw człowieka

Realizowana będzie podczas:

 • zajęć edukacyjnych – lekcji przedmiotowych
 • lekcji wychowawczych
 • warsztatów prowadzonych przez pedagoga szkolnego, psychologa
 • warsztatów prowadzonych przez specjalistów w formie spektakli teatralnych, debat, pogadanek
 • podczas projektu
 • pogadanki koordynatora oświaty zdrowotnej
 • gazetki informacyjne
 • prace plastyczne uczestników konkursów profilaktycznych
 1. strategia edukacyjna – rozwijająca kompetencje społeczne, modelująca określony typ zachowań za pomocą pozytywnych wzorów postępowania, kształtująca pożądane postawy wśród uczniów- wychowanie do wartości poprzez:
 • rozwój zainteresowań ( w szczególności czytelniczych, informatycznych))
 • udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych
 • udział w konkursach i imprezach sportowo-rekreacyjnych
 • zajęcia edukacyjne
 • lekcje wychowawcze
 • spotkania ze specjalistami
 • organizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów posiadających wskazania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji tych uczniów
 • poradnictwo, konsultacje indywidualne i zespołowe
 • zajęcia warsztatowe
 • zajęcia psychoedukacyjne dla najmłodszych rozpoczynających edukację w szkole
 • zajęcia świetlicowe i biblioteczne na terenie szkoły
 1. strategia alternatywnastwarzająca możliwość podejmowania przez uczniów działań służących zaspokojeniu potrzeb i pasji ważnych dla danego etapu rozwoju. Umożliwiająca podejmowanie nowej, społecznie akceptowanej i sprzyjającej rozwojowi aktywności poprzez:
 • koła zainteresowań
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • turystykę: wycieczki krajoznawcze piesze i autokarowe
 • zajęcia w świetlicy szkolnej
 • zajęcia w ramach godzin dodatkowych
 • zajęcia specjalistyczne

W zajęciach wykorzystane będą różne metody i formy oddziaływań, zgodne z możliwościami oraz indywidualnymi potrzebami uczniów.

IV   Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi tj:

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 • Poradnią Zdrowia Psychicznego
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Komisariatem Policji – współpraca z Dzielnicowym,

Inspektorem ds. Nieletnich

 • Sądem Rodzinnym ds. Nieletnich
 • Komitetem Ochrony Praw Dziecka
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • Urzędem Gminy Suchy Las
 • Osiedlowym Domem Kultury w Biedrusku
 • Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu.

V   Sposoby zdobywania informacji

 • udział nauczycieli, wychowawców i specjalistów w Zespole ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Zespole Szybkiego Reagowania na poszczególnych etapach edukacji
 • objęcie szczególną opieką dzieci sześcioletnich realizujących obowiązek szkolny
 • lekcje wychowawcze i rozmowy indywidualne
 • rozpoznanie indywidualnej sytuacji rodzinnej dziecka przez pedagoga i psychologa szkolnego oraz wychowawców klas poprzez :
 1.  a) indywidualne rozmowy z uczniami
 2. b) indywidualne spotkania z Rodzicami
 3. c) ankiety dla uczniów
 • ścisła współpraca z instytucjami pozaszkolnymi świadczącymi pomoc dziecku

i rodzinie

 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Lesie
 2. Komisariatem Policji – Dzielnicowym,
 3. Sądem ds. Nieletnich, Kuratorem Sądowym
 4. Komitetem Ochrony Praw Dziecka

VI   Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki

Celem ewaluacji:

– uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu

– poznanie ewentualnych braków lub trudności, które wystąpiły w czasie realizacji programu,

– uzyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętnościach uczniów po realizacji programu 

Metody zbierania informacji:

 • obserwacja
 • ankieta
 • przegląd i analiza dokumentacji szkolnej (wychowawcy, pedagoga) i na tej podstawie podsumowanie efektów realizacji programu (analiza ocen, frekwencji, zachowania uczniów)
 • sprawdzenie zainteresowania i zaangażowania Rodziców sprawami szkoły i problemami własnych dzieci poprzez: udział w indywidualnych konsultacjach, zebraniach, szkoleniach
 • wnikliwe poznawanie przez wychowawców środowiska uczniów i dostosowanie Szkolnego Programu Profilaktyki do potrzeb danej klasy i danego ucznia
 • ocena współpracujących instytucji

VII  Realizatorzy Szkolnego Programu Profilaktyki

Realizatorami Szkolnego Programu Profilaktyki są:

 • nauczyciele
 • wychowawcy
 • pedagog, psycholog
 • koordynator Oświaty Zdrowotnej
 • rodzice
 • świetlica szkolna
 • biblioteka
 • samorząd uczniowski
 • pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • pracownicy socjalni OPS, zespół interdyscyplinarny
 • policja
 • inne instytucje pozaszkolne Teatry Profilaktyczne itp.

Szkolny Program Profilaktyki opracowany został przez Zespół : Maria Grzebalska, Beata Bąkowska, Marzena Bartoszewicz, Izabela Minge