Szkolny program wychowawczy Zespołu Szkół

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. 7PSK WLKP. W BIEDRUSKU

 

 1. Cele wychowania.
 2. Szkoła wspomaga indywidualny rozwój intelektualny, emocjonalny, moralny, społeczny i estetyczny dziecka – wychowanie do wartości
 1. Szkoła współdziała ze środowiskiem rodzinnym pomagając w wychowaniu dziecka.
 2. Szkoła wyrabia umiejętności:

–  rozumowego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym

–  celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnego rozwoju

–  interpretacji faktów oraz tworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości.

 1. Szkoła wspiera rozwój dziecka rozpoczynającego realizację obowiązku szkolnego na kolejnych etapach edukacji
 2. Szkoła zapewnia stałą pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega na rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia.
 3. Szkoła podejmuje działania wychowawcze i zapobiegawcze na rzecz zdrowego i bezpiecznego stylu życia, indywidualnej sytuacji dziecka, przeciwdziała agresji i przemocy
 4. Szkoła uczy tolerancji, kształtuje postawy – wychowanie do wartości
 1. Wartości wychowawcze obowiązujące w szkole.

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej szanują i upowszechniają uniwersalne wartości – kształtowanie postaw

– szacunek dla tradycji patriotycznych,

– poszanowanie symboli narodowych i miejsc kultu religijnego,

– poszanowanie dla języka ojczystego

– poszanowanie dla obowiązującego prawa, w tym praw dziecka

– tolerancyjny stosunek do ludzi z niepełnosprawnością oraz o odmiennych

  poglądach i przekonaniach,

– przestrzeganie zasad grzeczności, szczególnie wobec osób dorosłych,

– koleżeńską postawę wobec rówieśników, oraz młodszych kolegów i koleżanek, w  

  szczególności  dzieci młodszych

– pilność i systematyczność w nauce,

–  troskę o dobre imię Szkoły,

– troskę o własną kulturę osobistą, wyrażającą się poprzez schludność ubioru i dbałość o higienę  osobistą,

– troska o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,

– promowanie zdrowego stylu życia

– szacunek dla przyrody wyrażający się poprzez życzliwy stosunek do roślin, zwierząt oraz troskę o czystość środowiska naturalnego,

– poszanowanie wszelkich urządzeń służących zaspokajaniu potrzeb zbiorowych.

 1. Treści wychowawcze.

EDUKACJA PROZDROWOTNA – kształtowanie postaw

       Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia

 1. Higiena ciała, odzieży, miejsca pracy i wypoczynku.
 2. Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły oraz poza nią, podczas gier i zabaw ruchowych; pierwsza pomoc w niektórych urazach.
 3. Urozmaicenie i regularność posiłków, estetyka ich spożywania, zabezpieczenie żywności przed zanieczyszczeniem i zepsuciem.
 4. Opieka świetlicy szkolnej:zabawy ruchowe i rekreacyjne, organizacja odrabiania lekcji i czasu wolnego.
 5. Rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron, zalet i wad; kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji; radzenie sobie w sytuacjach trudnych i umiejętność szukania pomocy; zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu.
 6. Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich.
 7. Problemy i potrzeby kolegów niepełnosprawnych, osób chorych i starszych.
 8. Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwo palnymi, wybuchowymi, niewybuchami i niewypałami – kształtowanie postaw
 9. Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi.
 10. Udział uczniów w badaniach profilaktycznychzwiązanych ze zdrowiem .

EDUKACJA EKOLOGICZNA – kształtowanie postaw

 1. Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.
 2. Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.
 3. Przykłady miejsc ( w najbliższym otoczeniu), w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.
 4. Degradacja środowiska- przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności ludzi.
 5. Obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej; zasady zachowania się na obszarach chronionych.
 6. Styl życia a wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo człowieka

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA – kształtowanie postaw

 1. Proces porozumiewania się, jego składniki i kontekst społeczny.
 2. Wydarzenia z życia osobistego i społecznego jako inspiracja do samodzielnych rejestracji i twórczości medialnej.
 3. Selektywność doboru informacji w środowiskach masowego przekazu- profilaktyka agresji i przemocy
 4. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwój kompetencji czytelniczych i informatycznych

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE – kształtowanie postaw

 1. Wychowanie do życia w rodzinie
 2. Podstawowe funkcje rodziny, z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
 3. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.
 4. Rola rodziny w kształtowaniu związków uczuciowych i relacji z innymi – kształtowanie postaw.
 5. Macierzyństwo i ojcostwo.
 6. Przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.
 7. Identyfikacja z własną płcią. Akceptacja i szacunek dla ciała.
 8. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa ; postawy asertywne.
 9. Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia, szacunek do osób niepełnosprawnych
 10. Odpowiedzialność za własny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo
 11.     Wzmocnienie roli rodziców w procesie wychowawczym i profilaktycznym
 1. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie – wychowanie do wartości
 1. Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa i szkoły.
 2. Ogólna charakterystyka geograficzna i kulturowa regionu oraz jego podstawowe nazewnictwo; główne symbole regionalne.
 3. Język regionu, gwara i nazewnictwo.
 4. Elementy historii regionu i ich związki z historią i tradycją własnej rodziny.
 5. Lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje.
 6. Miejscowe podania, przysłowia, muzyka, architektura, plastyka, tradycyjne rzemiosło, sztuka ludowa i folklor.
 7. Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju.
 1. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie – wychowanie do wartości
 1. Godło i hymn państwowy.
 2. Pieśni patriotyczne. Utwory literackie o tematyce historyczno – patriotycznej.
 3. Lokalne miejsca pamięci narodowej.
 4. Sylwetki wielkich Polaków( artystów, uczonych, polityków, żołnierzy).
 5. Jednostka i grupa. Życie w grupie( więzi, wartości, role, podejmowanie decyzji, konflikty, negocjacje).
 6. Szkolny samorząd uczniowski.
 7. Samorząd terytorialny.
 8. Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo.
 9. Prawa i obowiązki obywatelskie.
 10. Wartości i normy życia społecznego. Kategoria dobra wspólnego. Patriotyzm. Kultura społeczna i polityczna.
 1. Edukacja zawodoznawcza
 1. Wspomaganie uczniów gimnazjum w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 2. Porady i konsultacje dla uczniów.
 3. Warsztaty i szkolenia dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 4. Wycieczki zawodoznawcze dla uczniów klas III oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. Godziny wychowawcze uwzględniające rozwój zainteresowań uczniów oraz świadome planowanie kariery zawodowej w oparciu o sytuację na lokalnym rynku pracy.
 1. Formy realizacji treści wychowawczych.

 rozpoznawanie indywidualnej sytuacji rodzinnej uczniów.

– nadzorowanie realizacji przez dzieci młodsze obowiązku szkolnego na kolejnych etapach edukacyjnych

– wspieranie rozwoju dziecka

– realizacja programów nauczania poszczególnych przedmiotów,  ze szczególnym uwzględnieniem procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

– wycieczki.

– imprezy szkolne i środowiskowe.

– działalność organizacji szkolnych, kółek zainteresowań, świetlicy szkolnej i biblioteki

– organizacja zajęć z doradztwa zawodowego związanego z  planowaniem kształcenia i kariery zawodowej uczniów gimnazjum.

– porady i konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

– organizacja zajęć specjalistycznych.

 1. Obowiązki ucznia – kształtowanie postaw

 Uczeń ma:

 1. realizować obowiązek szkolny.
 2. przestrzegać postanowień zawartych w regulaminach szkolnych.
 3. uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, w zajęciach lekcyjnych i specjalistycznych proponowanych przez szkołę, rozwijać swe zdolności i zainteresowania.
 4. godnie reprezentować szkołę, zawsze przestrzegać zasad kulturalnego zachowania.
 5. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz kolegów.
 6. chronić zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych
 7. dbać o ład, porządek i higienę oraz o wspólne dobro; sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne.
 8. wypełniać polecenia dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników szkoły
 9. być tolerancyjnym wobec niepełnosprawności innych
 1. Prawa ucznia.

Uczeń ma prawo do:

 1. Zorganizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły i zajęć specjalistycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
 2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 3. Opieki wychowawczej, profilaktycznej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa.
 4. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 5. Poszanowania godności własnej
 6. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym.
 7. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii- jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.
 8. Podtrzymywania poczucia tożsamości religijnej
 9. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w szczególności kompetencji czytelniczych i informacyjnych
 10. Pomocy w przypadku trudności w nauce
 11. Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego.
 12. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków  dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i  pozaszkolnych, pracowni informatycznej
 1. Uczestnictwa w zorganizowanych formach wypoczynku wakacyjnego i ferii zimowych.
 2. Zrzeszania się w organizacjach uczniowskich, młodzieżowych, społecznych działających na terenie szkoły- kształtowanie postaw
 1.  Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządowa.
 2.  Zorganizowanej opieki świetlicy szkolnej i biblioteki
 1. Obowiązki wychowawcy.
 1. Nauczyciel wychowawca zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych.
 2. Nauczyciel wychowawca kieruje pracą wychowawczą oddziału.
 3. Wychowawca pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły, tworząc warunki wspomagające rozwój, uczenie i przygotowanie się ucznia do pełnienia ról w życiu dorosłym
 4. Wychowawca, nauczyciele i specjaliści współpracują w zespole, który:

       – planują i koordynują udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      – realizują Kartę Indywidualnych Potrzeb oraz Plany Działań Wspierających dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub dla ucznia wymagającego specjalistycznej pomocy.

 1. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych w zespole klasowym oraz między dziećmi a dorosłymi.
 1. Do obowiązków wychowawcy należy:
 2. czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem wszystkich uczniów w szkole; ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych uczniów
 3. promowanie zdrowego stylu życia
 4. uwrażliwienie wychowanków na potrzeby innych, kształtowanie postaw
 5. zorganizowanie wyborów do rady uczniowskiej klasy;
 6. współpraca z klasową radą uczniowską;
 7. organizowanie imprez klasowych;
 8. opracowanie i realizowanie tematyki godzin wychowawczych – kształtowanie postaw
 9. zagospodarowanie pomieszczeń klasy;
 10. każdorazowe na początku roku szkolnego zapoznanie uczniów z prawodawstwem szkolnym i klasowym;
 11. bieżące informowanie uczniów o aktualnych sprawach szkoły;
 12. kontrola i ocena uczniów;
 13. kontrola postępów w nauce uczniów, realizacji obowiązku szkolnego i stały kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie;
 14. zawiadamianie rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed końcem semestru lub roku szkolnego o grożącej ich dziecku ocenie niedostatecznej.
 15. Stały kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym i współpraca przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia
 16. Kontrola zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne;
 17. Organizowanie spotkań z rodzicami na polecenie lub za zgoda dyrektora;
 18. Pomoc w zorganizowaniu klasowej rady rodziców;
 19. Czynne włączanie rodziców do pracy wychowawczej, dydaktycznej i profilaktycznej w szkole i środowisku lokalnym
 20. Wyznaczanie stałego( raz w tygodniu) terminu kontaktu z rodzicami;
 21. Prowadzenie dokumentacji klasy;
 22. Informowanie dyrektora szkoły o uchylaniu się dziecka od realizacji obowiązku szkolnego.
 1. Kompetencje wychowawcy:
 2. rozpoznaje sytuację edukacyjną i wychowawczą uczniów ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych sytuacji
 3. ocenia zachowanie uczniów i postępy w nauce,
 4. uczestniczy w zespole do Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.
 5. jest uprawniony do wystawiania informacji o swoich wychowankach
 6. wnioskuje w sprawie nagród i kar dla swoich wychowanków;
 7. na prośbę rodziców wychowanka informuje pedagoga i psychologa szkolnego o możliwości przeprowadzenie badań ucznia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 8. wnioskuje o objęcie pomocą materialną uczniów z rodzin najuboższych;
 1. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Formy kontaktów wychowawcy z rodzicami uczniów:
 2. spotkania wychowawcy ze wszystkimi rodzicami swych wychowanków;
 3. konsultacje indywidualne- w ramach cotygodniowych dyżurów nauczycieli;
 4. wpisy do dzienniczka ucznia.
 5. kontakty telefoniczne w razie potrzeby
 1. Obrzędowość szkolna – pielęgnowanie tradycji i obrzędów szkolnych – wychowanie do wartości

– Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

– Udział w uroczystości upamiętniające wybuch II Wojny Światowej –  Łagiewniki.

– Kampania przedwyborcza i wybory do uczniowskiego samorządu  szkolnego.

– Pasowanie  I-klasistów.

– Dzień Edukacji Narodowej.

– Apel ogólnoszkolny z okazji Święta Niepodległości.

– Wigilia szkolna.

– Klasowe baliki noworoczne.

– Dzień Wiosny Święto Młodości

– Święto Patrona Szkoły i Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

– Dzień Matki.

– Dzień Sportu Szkolnego.

– Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 1. Przeciwdziałanie agresji, zagrożeniom i patologii – profilaktyka – kształtowanie postaw

– promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia w szkole i poza nią

– budzenie szacunku wobec innych np. osób niepełnosprawnych oraz poszanowania praw człowieka.

– rozpoznawanie sytuacji rodzin dysfunkcyjnych

– działalność pedagoga i psychologa szkolnego.

– działalność świetlicy szkolnej.

 • współpraca z wydziałami: do spraw prewencji i nieletnich Komisariatu Policji w Suchym Lesie, OPS,

Sąd ds. Nieletnich, Kurator ds. Nieletnich.

– współpraca z poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Suchym Lesie.

współpraca i wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym dzieci i procesie

   funkcjonowania szkoły.

 1.  Założenia pracy pozalekcyjnej.
 1. Kontynuacją pracy wychowawczej prowadzonej na lekcjach jest działalność kółek zainteresowań, świetlicy szkolnej, biblioteki i zajęć w ramach dodatkowych godzin. Szczególnym celem działalności kółek jest:

– rozwijanie uzdolnień i aspiracji artystycznych.

– rozwijanie inicjatywy i kształtowanie samodzielności uczniów

– kształtowanie postaw

– rozwijanie kompetencji czytelniczych i informatycznych

 1. Organizacja zajęć specjalistycznych wynikających z Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Planów Działań Wspierających
 2. Włączenie organizacji pozaszkolnych w realizację zajęć rozwijających pasję i talenty uczniów.
 3. Świetlica – zapewnianie opieki i działalności dydaktyczno – wychowawczej dzieciom przed i po zajęciach lekcyjnych

          Cele pracy świetlicy:

– zaspokajanie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci.

– odkrywanie własnych możliwości i rozwijanie talentów dzieci.

kształtowanie postaw

– organizowanie zespołowej nauki i pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

– zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

 1. Biblioteka – rozwijanie kompetencji czytelniczych
 1. Samorząd uczniowski – wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
 1. Do zadań Samorządu należą wszystkie sprawy uczniów w szkole, zwłaszcza dotyczące ich aktywności w formach zorganizowanych.
 2. Samorząd w swojej działalności kieruje się zasadą współudziału w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 3. W ramach realizacji swoich zadań Samorząd uprawniony jest do przedstawiania Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów jak:
 4. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 5. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 6. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 7. Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.
 8. Prawo organizowania działalności kulturowej, światowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.
 9. Prawo do proponowania nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 10. Prawo do przedstawiania opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela.
 1.  Kryteria oceniania zachowania uczniów.

       Zawarte w  WSO zgodnie z rozporządzeniem MEN.  

 1. System motywacyjny w wychowaniu.

Aby stymulować u ucznia podstawy pożądane i eliminować negatywne, oprócz działań wychowawczych podejmowanych przez wszystkich nauczycieli, wobec uczniów stosuje się system nagród i kar (konsekwencji).

Nagrody stosowane wobec uczniów:

 1. wpis do dzienniczka i zeszytu wychowawcy
 2. pochwała ogłoszona na apelu szkolnym
 3. list pochwalny adresowany do rodziców
 4. nagroda rzeczowa

Konsekwencje stosowane wobec uczniów:

 1.    nagana udzielana przez wychowawcę
  1. nagana udzielana przez dyrektora
  2. inne kary adekwatne do popełnionego czynu
  3. wpisy do zeszytu wychowawcy i dziennika

Konsekwencje nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. Informacja o konsekwencji wobec ucznia przekazana zostaje rodzicom.