TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. 7 PSK WLKP. W BIEDRUSKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

27 kwietnia – 15 maja 2015 – składanie zgłoszeń (gimnazjum obwodowe) oraz wniosków( kandydaci spoza obwodu)

 

26 czerwca 2015 – 30 czerwca 2015 do godz.15.00 – składanie uwierzytelnionych kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu

 

do 2 lipca 2015 r. godz.9.00 – posiedzenie komisji rekrutacyjnej

Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum.

 

do 3 lipca 2015 do godz.15.00 – poświadczenie woli nauki w gimnazjum poprzez złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń

 

do 7 lipca 2015 r godz.9.00 – wywieszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum w Biedrusku

 

ZGŁOSZENIE DO GIMNAZJUM

WNIOSEK DO GIMNAZJUM