Projekt edukacyjny

Uczniowie klasy II udowodnili, że potrafią!!!

5 czerwca odbył się pokaz efektów pracy nad projektem edukacyjnym zatytułowanym „Jak cię widzą, tak cię piszą- moda na przestrzeni wieków”. Poszczególne grupy prowadziły badania w  następujących tematach:

Grupa I:  Autorzy tekstów kultury o modzie i stylu. Teksty literackie.

Grupa II:  Różne sfery życia podlegające modzie.

Grupa III:  Kształtowanie ciała zgodnie z wymogami mody. Ideał człowieka w różnych epokach.

Grupa IV: Zmiany w sposobie ubierania się.

Projekt jest metodą dydaktyczną, która pozwala integrować wiedzę z różnych przedmiotów, a przede wszystkim wyzwala aktywność i kreatywność uczniów. Praca nad projektem uczy skutecznego komunikowania się w grupie, negocjowania, planowania działań.  Jest to praca długoterminowa i wymagająca dużego wysiłku. Najpierw nauczyciel proponuje tematykę projektu (uczniowie klasy II wybrali temat związany z modą, odrzucając problematykę miłości i przemijania), wyznacza czas jego realizacji i wyjaśnia na czym polegać będzie praca tą metodą. Pod kierunkiem wychowawcy uczniowie tworzą zespoły i wybierają liderów. Następnie nauczyciel zapoznaje zespoły z instrukcją projektu, która zawiera następujące elementy: temat i cele projektu, źródła informacji, opis zadań dla grup, harmonogram z terminami realizacji zadań, osoby odpowiedzialne za wykonanie.

Grupy, z pomocą nauczyciela, rozdzielają między siebie wszystkie zagadnienia wchodzące w skład projektu. Nauczyciel pomaga w zaplanowaniu pracy, uzgodnienia z liderami grup czas realizacji zadań i terminy konsultacji.

Następnie uczniowie wykonują zadania według harmonogramu, jednocześnie notując swoje spostrzeżenia i wątpliwości – nauczyciel kontroluje postępy prac i czuwa nad przestrzeganiem terminów.

Efekty swojej pracy uczniowie prezentują na forum szkoły. Różnorodność form prezentacji jest duża.  W tym roku zaproszeni na pokaz uczniowie gimnazjum obejrzeli: prezentacje multimedialne, plakaty, przedstawienie a także, przedstawiane na wykresach, wyniki przeprowadzanych ankiet.

Po samodzielnym przedstawieniu efektów pracy, już na godzinie wychowawczej, uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat realizacji zadań, dokonali indywidualnej samooceny i wypowiadali się na temat pracy w zespole. Wychowawca dokonał oceny projektu zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami (na podstawie kart samooceny i oceny pracy w zespole). Za swoją pracę uczniowie mogli otrzymać  maksymalnie 10 pkt.  Zgodnie z sugestiami wynikającymi z ankiety ewaluacyjnej pracę oceniono w następujący sposób:

4 osoby – po 10 punktów, 1 os.- 9 pkt., 3 os.- 8 pkt., 1 os.- 7 pkt., 1 os.- 5 pkt., 1 os- 4 pkt., 1 os.- 3 pkt.

W myśl nowej podstawy programowej uczniowie powinni jak najczęściej brać udział w realizacji tego typu zadań a efekty pracy mogą być prezentowane przez grupy na kolejnych lekcjach, prezentacja taka trwa wtedy ok. 10- 15 minut.

Publiczny pokaz projektu edukacyjnego w II klasie ma jednak większe znaczenie. Fakt wzięcia w nim udziału odnotowywany jest na świadectwie w klasie III.

Wychowawca klasy II – A. P. – Różańska